PANATA MANGSA JAMAN BIHARIPanata mangsa nyaéta  péréléan ngaran usum dina jero sataun nu pernah cocog waktuna di jaman bihari. Jaman kiwari mah tos teu cocog deui da robahna iklim global.
 Panata Mangsa Adalah Nama nama Musim dalam setahun, biasa disebut dalam adat Budaya di Tanah Jawa. Namun saat ini sepertinya sudah berubah mengikuti Jaman.
MANGSA KASA (kahiji),ti tanggal 22/23 Juni – 2/3 Agustus = usum mimiti melak palawija.

MANGSA KARO (kadua), ti tanggal 2/3 Agustus – 25/26 Agustus = usum randu pucukan, melak palawija kadua.

MANGSA KATIGA (katilu), ti tanggal 25/26 Agustus – 18/19 Séptémber = usum beubeutian sirungan, panén palawija.

MANGSA KAPAT (kaopat), ti tanggal 18/19 September – 13/14 Oktober = usum sumur saat, randu pentilan, usum melak cau.

MANGSA KALIMA (kalima), ti tanggal 13/14 Oktober – 9/10 Nopémber = usum turun hujan, asem pucukan, konéng ngadaun ngora.

MANGSA KANEM (kagenep), ti tanggal 9/10 Nopémber – 22/23 Désémber = usum bubuahan mimiti karolot, usum ngagarap sawah.

MANGSA KAPITU (katujuh), ti tanggal 22/23 Desember –  3/4 Pébruari = usum caah jeung gedé anginna, usum tandur.

MANGSA KAWOLU (kadalapan), ti tanggal  2 – 3 Pebruari – 1 /2 Maret = usum paré reuneuh, loba hileud, jsb.

MANGSA KASONGA (kasalapan), ti tanggal 1/2 Maret – 26/27 Maret = usum paré rampak, turaés ngéar disarada.

MASA KASADASA (kasapuluh), ti tanggal 26/27 Maret – 19/20 April = usum paré beuneur héjo,manuk-manuk nyarayang, usum palawija di huma.

MASA DESTA (kasabelas), ti tanggal 19/20 April – 22/23 Méi =  aya kénéh waktu keur malawija, manuk-manuk maraban anakna.

MANGSA SADA (kaduawelas), ti tanggal 22/23 Méi – 22/23 Juni = usum rampak jami, isuk-isuk hawa tiris.

Tidak ada komentar