Kudu surti kanu rek di Dakwahan


Oleh : M. Yaya sumardi Atmadja

Pepeling ieu kangge sadaya para pendidik umat. Nu ngadidik ngaping masyarakat. Sanes mapatahan ngojay ka meri. Sanes guminteur. Urang tafakuran bari dileunyeupan. 


Ari manusa teh aya 4 karakter. Urang kudu surti tur bisa ngigeulanna".


"Hiji, jenis jalma nu ukur jadi Hamba "Kadaharan" - Kelas Predator. Hirup na ukur memamah biak. Lahir, jadi budak, gede, kawin, dahar, paeh weh. Ukur urusan eusi beuteung. Asal seubeuh. Hal nu sifatna dunya udaganna. Urusan agama ge kitu. Mun dina agama aya nu bisa " didahar" manehna mumuru. Tingali masjid, pinuhna ukur aya daging kurban, beas fitrah atawa duit tinu beunghar nu dibagi. Atawa aya "bancakan" di masjid. Sibuk mimilu. Sapopoe mah tara ka masjid. Da emang tara shalat."


" Kanu kieu, urang kudu ngartikeun jeng ngamaklum. Da, emang tujuan hirup na ukur dunia. Kudu sabar. Kudu ngelehan'


" Kadua, jalma nu jadi Hamba Lisan. Kelompok komentator. Ukur bisa nilai jeng ngomong bari nyawad nyalahkeun. Ari gawe embung. Tah, nu kieu urusan agama ge jadi penilaianna. Cumarita lajag lejeg, bari peupeuta. Ka masjid tara, atawa tara hadir di majelis tapi dina caritana guru atawa ulama ge eleh. Malah bisa nilai dan nyawad ulama"


" Jalma kieu kudu dianteup kareupna. Ke ge mun butuh ka manusa dicawadna, manehna tatamba. Urang kudu ngabuktikeun ku laku nu hade'


' Katilu, manusa nu gawe. Aya amalna. Kelas Eksekutor. Urusan agama, manehna geutap tanginas. Ngariung jeng ulama. Milu ngahirupkeun agama". Lain neangan hirup dina agama.


" Manusa nu kieu nu disebut " teman yang baik mengantar ke surga". Nu kieu pisan nu kudu jadi shohib mah". 


" Kaopat manusa nu jadi pupuhu.  Loba mikir jeng berehan.  Kelas Konseptor.  Manusa nu bisa misahkeun beuneur ceuk jalma atawa beuneur ceuk Gusti Allah. Kajeun ceuk rea beuneur, ari salah ceuk Alloh manehna teguh.  Teu hariwang dicawad. Diledek. Hatena pinuh ku kaimanan.  Mastakana pinuh ku elmu.  Gawena katembong.  Jadi eunteung pieunteungeun.  Sampai loba nu nuturkeun.  Ieu pamingpin nu sajati.  Lain ukur marentah,  tapi bukti hasil fikiranna manehna ge ilu biung gawe tur mere.


Alhamdulillah,  saya mengerti dan takjub dengan pengajaran ini. Sampai  mulai besar dan dewasa ini,  saya menemukan empat tipe manusia ini. Benar-benar mendidik saya untuk tetap istiqomah dalam dakwah sambil mengasah kearifan dengan menakar sifat-sifat manusia.


Yaa Alloh, terima kasih atas segala ilmu yang telah Engkau karuniakan.

Tidak ada komentar